Question 14: All areas of _________country will have _______rain tonight. A. the some B. the any C. a some D. a a

Question 14: All areas of _________country will have _______rain tonight.
A. the some B. the any C. a some D. a any
nhớ ghtik

2 bình luận về “Question 14: All areas of _________country will have _______rain tonight. A. the some B. the any C. a some D. a a”

 1. A
  @ Areas of sth: khu vực…
  @ the+N xác định
  @ some+N đếm được số nhiều /N không đếm được.
  @ some dùng trong câu khẳng định.

  Trả lời
 2. Question 14: All areas of _________country will have _______rain tonight.
  A. the/some
  B. the/any
  C. a/some
  D. a/any
  – Tạm dịch: Tất cả các khu vực trên cả nước sẽ có mưa vài nơi trong đêm nay.
  + Vì đây là một cái dự báo thời tiết với danh từ là country đã xác định vì người nói và người nghe đều hiểu đay có nghĩa là đất nước của họ $⇒$ the
  + Vì some + danh từ không đếm được, vì any dùng trong câu phủ định và nghi vấn $⇒$ ta không dùng any

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới