Question 14: All areas of _________country will have _______rain tonight. A. the some B. the any C. a some D. a a

Question 14: All areas of _________country will have _______rain tonight.
A. the some B. the any C. a some D. a any
nhớ ghtik

2 bình luận về “Question 14: All areas of _________country will have _______rain tonight. A. the some B. the any C. a some D. a a”

 1. Question 14: All areas of _________country will have _______rain tonight.
  A. the/some
  B. the/any
  C. a/some
  D. a/any
  – Tạm dịch: Tất cả các khu vực trên cả nước sẽ có mưa vài nơi trong đêm nay.
  + Vì đây là một cái dự báo thời tiết với danh từ là country đã xác định vì người nói và người nghe đều hiểu đay có nghĩa là đất nước của họ $⇒$ the
  + Vì some + danh từ không đếm được, vì any dùng trong câu phủ định và nghi vấn $⇒$ ta không dùng any

  Trả lời

Viết một bình luận