Question 20. Would you like_______ part in the charity program this summer? A. took B. taking C. to take D. take Question

Question 20. Would you like_______ part in the charity program this summer?
A. took B. taking C. to take D. take
Question 21. Detective books are ______ than science fiction ones.
A. as interesting B. more interesting C. most interesting D. much interesting
Question 22. For me, the Internet is a _______ invention of modern life.
A. wonder B. wondering C. wonderful D. wonderfully
Question 23. I think you should _______ a short rest after studying for such a long time.
A. give B. receive C. take D. do
Question 24. I suggest taking a shower instead of a bath to save _______.
A. water B. electricity C. gas D. solar energy
Question 25. You should _______ an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb.
A. consume B. select C. change D. replace
Question 26. The girl _______ sits next to me in class speak English very well.
A. whom `B. which C. whose D. who

2 bình luận về “Question 20. Would you like_______ part in the charity program this summer? A. took B. taking C. to take D. take Question”

 1. 20. C (would you like + to V: bạn có muốn làm gì đó)
  21. B (có thên => dùng so sánh hơn. Với tính từ dài như interesting thì thêm more phía trước)
  22. C
  Trước danh từ cần tính từ
  23. C (take a rest: nghĩ ngơi)
  24. A (về các danh từ trên liên quan tới tắm => water (n): nước)
  25. D (replace sth with sth: thay thế cái gì bằng cái gì)
  26. D (vì ở đây chỉ người => dùng who)
  Mong bạn cho ctlhn. Thanks!

  Trả lời
 2. 20.C
  \rightarrow Would you like + to do sth ? : Muốn làm gì
  21.B
  \rightarrow So sánh hơn :
  => S1 + is / am / are / … + adj-er / more adj + than + S2
  \rightarrow interesting -> more interesting ( SSH ) -> the most interesting ( SSN ) : Thú vị
  22.C
  \rightarrow Cấu trúc : ( A / An ) + ( Adj ) + N
  \rightarrow wonderful ( adj ) : tuyệt vời
  23.C
  \rightarrow S + should / shouldn’t + V-inf : Nên làm gì ( 23 , 25 )
  \rightarrow take a rest : nghỉ ngơi
  24.A
  \rightarrow S + suggest + V-ing : Đề nghị / Gợi ý
  25.D
  \rightarrow replace ( v ) : thay thế
  26.D
  \rightarrow Who là ĐTQH dùng để thay thế cho DT chỉ người
  \rightarrow Who = The girl
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới