Question 3: A. fluent B. language C. explore D. mission trọng âm nhớ gthik

Question 3: A. fluent B. language C. explore D. mission
trọng âm nhớ gthik

2 bình luận về “Question 3: A. fluent B. language C. explore D. mission trọng âm nhớ gthik”

 1. A. fluent B. language C. explore D. mission
  →Giải đáp : C
  A. fluent→các tính từ và danh từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm thứu nhất 
  B. language →các tính từ và danh từ có 2 âm tiết trọng âm thường rơi vào âm thứu nhất 
  C. explore →dộng từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm thứ 2
  D. mission →đuôi ion trọng âm rơi vào trc nó

  Trả lời

Viết một bình luận