Question 4: A. prefer B. review C. escape D. publish trọng âm nhớ gthik

Question 4: A. prefer B. review C. escape D. publish
trọng âm nhớ gthik

2 bình luận về “Question 4: A. prefer B. review C. escape D. publish trọng âm nhớ gthik”

 1. Giải đáp: D. publish
  ________________________________________________
  Áp dụng công thức với các từ 2 âm tiết: động 2 danh tính 1
  prefer là động từ (thích hơn)
  => pre’fer 
  review là động từ (xem xét lại)
  => re’view
  escape là động từ (trốn thoát)
  => e’scape
  publish là động từ nhưng nằm trong các trường hợp ngoại lệ (công bố)
  => ‘publish
  color{pink}{#Na}

  Trả lời
 2. #nado503312
  Question 4: 
  A. pre’fer  /prəˈfər/
  B. re’view /rəˈvyo͞o/
  C. e’scape /əˈskāp/
  D. ‘publish ./pəbliSH/
  * A;B;C nhấn âm 2   |    D nhấn âm 1*
  ⇒ Chọn: D

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới