Question 6: I wish I can set foot on every corner of Vietnam when I reach forty. A. can set B. on C. corner D. when tì

Question 6: I wish I can set foot on every corner of Vietnam when I reach forty.
A. can set B. on C. corner D. when
tìm ; sửa lỗi

1 bình luận về “Question 6: I wish I can set foot on every corner of Vietnam when I reach forty. A. can set B. on C. corner D. when tì”

 1. Giải đáp: A => could set
  – Cấu trúc câu ước ở hiện tại: S+ wish(es)+ S+ V_ed/ bqt
  – “can” sang quá khứ là “could”
  – can/ could+ V_nguyên thể
  $@themoonstarhk$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới