Question: I’m sorry. I didn’t mean to interrupt you. Please, “go on” and finish what you were saying. A. Talk B. Quit C. Cont

Question: I’m sorry. I didn’t mean to interrupt you. Please, “go on” and finish what you were saying.
A. Talk
B. Quit
C. Continue
D. Stop

2 bình luận về “Question: I’m sorry. I didn’t mean to interrupt you. Please, “go on” and finish what you were saying. A. Talk B. Quit C. Cont”

 1. $Đáp$ $án$ + $giải$ $thích$:
  -> C. Continue
  – Go on = Continue = Carry on (phr): Tiếp tục làm gì..
  – Cấu trúc: S + didn’t + V(bare)
  – And + mệnh đề song song

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới