Rewrite each of the sentences so that it means the same as the one before it. I visited the Astronomy Museum. There I was ab

Rewrite each of the sentences so that it means the same as the one before it.
I visited the Astronomy Museum. There I was able to touch a metrorite.
_________________________________________ (use relative clause)

2 bình luận về “Rewrite each of the sentences so that it means the same as the one before it. I visited the Astronomy Museum. There I was ab”

 1. $\Rightarrow$ I visited the Astronomy Museum where I was able to touch a metrorite. 
  $\rightarrow$ Where thay thế cho Nơi Chốn “There”.
  $\rightarrow$ Tôi đã đến thăm Bảo tàng Thiên văn nơi tôi có thể chạm vào một thiên thạch.

  Trả lời
 2. Answer: I visited the Astronomy Museum, where I was able to touch a metrorite.
  – Where thay thế cho các danh từ chỉ nơi chốn, địa điểm “The Astronomy Museum”
  – Cấu trúc: N(địa điểm) + where + S + V

  Trả lời

Viết một bình luận