Rewrite each of the sentences so that it means the same as the one before it. The National Library opens every weekday. It is

Rewrite each of the sentences so that it means the same as the one before it.
The National Library opens every weekday. It is on the second floor.
__________________________________________ ( use Relative Clause)

2 bình luận về “Rewrite each of the sentences so that it means the same as the one before it. The National Library opens every weekday. It is”

  1. Answer: The National Library, which is on the second floor, opens every weekday.
    – Which thay thế cho danh từ chỉ vật “It” ~ có chức năng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.
    – Cấu trúc: N(vật) + which + V 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới