Sắp xếp : and sell/we get/old toys/why dont’t/all our/them?

Sắp xếp : and sell/we get/old toys/why dont’t/all our/them?

2 bình luận về “Sắp xếp : and sell/we get/old toys/why dont’t/all our/them?”

 1. Why don’t we get them and sell all our old toys?
  Giải thích: $\text{Why don’t + you/we + V-bare + …?}$
  – Tại sao chúng ta không lấy chúng và bán tất cả đồ chơi cũ của chúng ta?
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời
 2. Why don’t we get all our old toys and sell them?
  *GT: – Let + O + V-infinitive 
         = Why don’t + S + V-infinitive?
         = How/What about + V-ing?
  – Dịch: Tại sao chúng ta không lấy tất cả đồ chơi cũ của mình và bán chúng?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới