sắp xếp từ 1. person , in , hospital. , A nurse , a , is , who , people , takes care of 2. TV set , work , does not , If , w

sắp xếp từ
1. person , in , hospital. , A nurse , a , is , who , people , takes care of
2. TV set , work , does not , If , will , it. , I , repair , the ,
3. may be , a lot of , Mars. , minerals, There , on

1 bình luận về “sắp xếp từ 1. person , in , hospital. , A nurse , a , is , who , people , takes care of 2. TV set , work , does not , If , w”

  1. 1. A nurse is a person who is takes care of people in hospital (Y tá là một người mà chăm sóc mọi người trong bệnh viện)
    2. If TV set does not work, I will repair it. (Nếu ti vi không hoạt động, tôi sẽ sửa nó)
    3. There may be a lot of minerals on Mars. (Có thể có rất nhiều khoáng chất trên sao Hỏa.)
    Chúc bạn học tốt ^^

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới