save electricity or else you will pay much per month you won’t pay

save electricity or else you will pay much per month
you won’t pay

2 bình luận về “save electricity or else you will pay much per month you won’t pay”

 1. ⇒ you won”t pay much  month  if you save electricity
   câu điều kiện loại 1 ( Diễn tả sự việc có thể xãy ra ở hiện tại hoặc tương lai )
  : S+ will /can +v ,if +S + v (S/es )
  dịch :bạn sẽ không phải trả nhiều mỗi tháng nếu bạn tiết kiệm điện.

  Trả lời
 2. *Giải đáp: You won’t pay much per month if you save electricity.
  *Giải thích:
  – Câu điều kiện loại 1 (Diễn tả giả thiết có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai)
  +, If clause: Hiện tại đơn ( + ) S + V(s/es) + …
  +, Main clause: S + will/can/may/… + (not) + V-inf
  – Dịch: Bạn sẽ không trả nhiều mỗi tháng nếu bạn tiết kiệm điện.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới