she made me tell the truth. I ……….

she made me tell the truth.
I ……….

1 bình luận về “she made me tell the truth. I ……….”

  1. \text{Answer :} I was made to tell the truth ( by her )
    \rightarrow BĐ – QKĐ : S + was / were + VpII ( by O )
    \rightarrow be made + to do sth : Bị bắt phải làm gì
    \text{# TF}

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới