She majors in mathematics. I major in mathematics, too. -> She majors in mathematics and _____________

She majors in mathematics. I major in mathematics, too.
-> She majors in mathematics and _____________

2 bình luận về “She majors in mathematics. I major in mathematics, too. -> She majors in mathematics and _____________”

 1. Answer: She majoirs in mathematics and so do I
  -> Too và so dùng trong câu khẳng định
  -> Thì HTĐ nên ta dùng trợ động từ do/does. Chủ ngữ là I => Dùng do
  $#NhatLingg$

  Trả lời
 2. Giải đáp: She majors in mathematics and so do I
  -> Too/So dùng trong câu khẳng định:
  – S + Trợ động từ/ tobe/ động từ khuyết thiếu , too
  – So + Trợ động từ/tobe/ động từ khuyết thiếu + S
  – Thì Hiện tại đơn -> Trợ động từ: do/does
  mà ‘I’ đi với ‘do’

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới