she teacher ther son enghlish everyday => her son

she teacher ther son enghlish everyday
=> her son

2 bình luận về “she teacher ther son enghlish everyday => her son”

 1. She teaches her son English everyday
  => Her son is taught English everyday by his mother.
  ________________________________
  – Cấu trúc câu bị động:
  S + be + Pii + (by O)
  – Cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn:
  S + am/is/are + Pii
  @Ke

  Trả lời
 2. -tham khảo !!
  – Sửa đề : teacher -> teaches, ther -> her
  Answer : Her son is taught English by her everyday
  – Dịch : Cô của cô ấy được cô ấy dạy Tiếng Anh mỗi ngày
  – Dấu hiệu nhận biết : “teaches” -> thì hiện tại đơn
  – Bị động ở thì hiện tại đơn : S + am/is/are + V_(pp) + … + (by O)
  – “Her son” là chủ ngữ số ít -> dùng “is”
  – “Everyday” là từ chỉ thời gian -> đứng sau “by her”
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới