she was unable to find a ____ job a, important b, importantly c, permanent d, permanently

she was unable to find a ____ job
a, important b, importantly
c, permanent d, permanently

2 bình luận về “she was unable to find a ____ job a, important b, importantly c, permanent d, permanently”

  1. Giải đáp: C. permanent
    – permanent job : công việc dài hạn / cố định
    – tobe able + to V-inf : có thể làm gì
    – find a job : tìm kiếm việc làm

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới