since he ……(start) playing sports he………(not get) a cold

since he ……(start) playing sports he………(not get) a cold

2 bình luận về “since he ……(start) playing sports he………(not get) a cold”

 1. Giải đáp : starts – doesn’t get 
  – ”Since” có hai nghĩa : bởi vì và từ khi .
  – ”Since” = ”Because” khi ở thì hiên tại đơn .
  – Since + mốc thời gian khi ở hiện tại hoàn thành .
  ⇒ Dùng since = because .
  – Vì ”he” là chủ ngữ số ít → Thêm ”s” sau động từ .
  → Dùng trợ động từ phủ định ”doesn’t + V-inf ” .
  – Dịch : Bởi anh ta chơi thể thao nên anh ấy không bị cảm lạnh .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời
 2. Giải đáp:  starts – doesn’t get
  ->hành động thường xuyên diễn ra -> thì HTĐ
  (+) S + V-(s/es)
  (-) S + do/does not + V-bare
  -> since + clause, clause: bởi vì…nên…
  => Bởi vì anh ấy chơi thể thao nên anh ấy không bị cảm lạnh.

  Trả lời

Viết một bình luận