Some scientists say that flying objects may be peoples…………… a imagine b imaginary c imaginative d imagination

Some scientists say that flying objects may be peoples……………
a imagine
b imaginary
c imaginative
d imagination

2 bình luận về “Some scientists say that flying objects may be peoples…………… a imagine b imaginary c imaginative d imagination”

 1. \text{Answer :} D
  \rightarrow S + may / may not + V : Có thể / Có thể không làm gì
  \rightarrow imagination ( n ) : sự tưởng tượng
  \rightarrow Vì chỗ từ cần điền cần 1 Danh từ [ Do có ” people’s ” đằng trước ] => Dùng D
  => Không chọn A , B , C vì dùng sai Loại từ
  \text{@ Tails347}

  Trả lời
 2. Bạn viết đề hơi sai,  peoples -> people ‘s . Sửa thành như vầy câu mới có thể làm được và mới có nghĩa nha!!!
  ->  D
  Giải thích:     Sau sở hữu cách ‘s là một danh từ (noun)     
        A. imagine         (v)
        B. imaginary      (adj)
        C. imaginative   (adj)
        D. imagination   (n)
  =>  Chọn D

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới