Streets, Phones, Books, Makes, cái nào có phát âm khác ?

Streets, Phones, Books, Makes, cái nào có phát âm khác ?Viết một bình luận