Susan belives her PC needs being repaired. Tìm lỗi sai và sửa,và giải thích.

Susan belives her PC needs being repaired.
Tìm lỗi sai và sửa,và giải thích.Viết một bình luận

Câu hỏi mới