Tag question: 1/You have never been there before,________________? 2/You can’t come next week ,________? 3/They always go to

Tag question:
1/You have never been there before,________________?
2/You can’t come next week ,________?
3/They always go to bed at 10p.m,_____________?
4/He isn’t an honest person,_____________?
5/John is here,____________?
6/You weren’t at the last meeting,___________________?
7/They’ve never had a child,__________________?
8/You can type well,_______________?
9/I’m not pronouncing your name correctly,_______________?
10/She hasn’t been enjoying herself lately,_____________?
Mik đang cầnn gấp!!huhu

2 bình luận về “Tag question: 1/You have never been there before,________________? 2/You can’t come next week ,________? 3/They always go to”

 1. 1. have you?
  2. can you?
  3. don’t they?
  4. is he?
  5. isn’t he?
  6. were you?
  7. have they?
  8. can’t you?
  9. am I?
  10. has she?
  -> Nếu mệnh đề trần thuật ở dạng khẳng định thì phần láy đuôi ở dạng phủ định và ngược lại, nếu mệnh đè trần thuật ở dạng phủ định thì phần láy đuôi ở dạng khẳng định. 
  -> Cấu trúc phần láy đuôi:
  Auxiliary/ Modal (not) + S
  – $TH_1$ : I am … , aren’t I ?
  – $TH_2$ : Let’s … , shal we ?
  – $TH_3$ : V + O , will/ won’t you ?
  – $TH_4$ : This/ that … , … it ?
  – $TH_5$ : These , those … , … they ?
  – $TH_6$ : never ( ko bao giờ ), hardly ( hầu như ko), rarely ( hiếm khi ) , barely ( chỉ vừa đủ ) => phần láy đuôi ở dạng khẳng định.
  – $TH_7$ :  Nobody, no one, someone, somebody, everyone, everybody ,… , … they ?
  – $TH_8$ : Nothing … , … it ?

  Trả lời
 2. Answer:
  1. do you?
  2. can you?
  3. don’t they?
  4. is he?
  5. isn’t he?
  6. were you?
  7. have they?
  8. can’t you?
  9. am I?
  10. has she?
  ===========
  + Công thức:
  – Khi mệnh đề chính là khẳng định -> phần hỏi đuôi chia ở phủ định
  – Khi mệnh đề chính là phủ định -> phần hỏi đuôi chia ở khẳng định
  + Công thức đổi chủ ngữ sang phần hỏi đuôi: (trong ảnh)

  tag-question-1-you-have-never-been-there-before-2-you-can-t-come-net-week-3-they-always-go-to

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới