tất cả các cấu trúc của used to,get used to ving, be used to ving ở dạng câu hỏi , phủ định ?

tất cả các cấu trúc của used to,get used to ving, be used to ving ở dạng câu hỏi , phủ định ?

2 bình luận về “tất cả các cấu trúc của used to,get used to ving, be used to ving ở dạng câu hỏi , phủ định ?”

 1. – \text{S + used to + V :} Đã từng
  + \text{S + didn’t use to + V :} Không từng ?
  + \text{Did + S + use to + V ? :} Đã từng ?
  => Dùng để diễn tả về việc ai đã từng làm gì trong Quá khứ
  VD :
  – I used to visit Da Nang
  – I didn’t use to clean the house
  – Did you use to visit somebody ?
  – \text{S + is / am / are / … / get used to + V-ing :} Đã quen
  -> \text{S + isn’t / ‘m not / aren’t / … used to + V-ing :} Không quen
  -> \text{S + don’t / doesn’t / … + get used to + V-ing :} Không quen
  -> \text{Is / Am / Are / … + S + used to + V-ing ? :} Đã quen ?
  -> \text{Do / Does / … + S + get used to + V-ing ? :} Đã quen ?
  => Dùng để diễn tả về việc ai đó đã quen làm việc gì
  VD :
  – I am used to learning English
  – She doesn’t get used to cooking
  – Do they get used to watching TV ?
  \text{# Eternal}

  Trả lời
 2. * Cấu trúc used to (đã từng) 
  +) S + used to + V nguyên + O 
  -) S + did not + use to + V nguyên + O (did not = didn’t)
  ?) Did + S + use to + V nguyên + O ? 
  -> Used to diễn tả một thói quen xảy ra trong quá khứ nhưng nay đã chấm dứt hoàn toàn , không còn liên quan đến hiện tại 
  * Cấu trúc be used to (đã quen với ) 
  +) S + be + used to + V-ing + O 
  -) S + be not + used to + V-ing + O 
  ?) Be + S + used to + V-ing + O ? 
  -> Be used to diễn tả sự việc xảy ra nhiều lần , đã có kinh nghiệm nhiều
  * Cấu trúc get used to : (dần quen với) 
  +) S + get + used to + Ving + O 
  -) S + Aux + not + get + used to + V-ing + O 
  ?) Aux + S + get used to + V-ing + O ? 
  -> Get used to diễn tả một người nào đó đang dần quen với sự việc hay hành động nào đó

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới