$\text{How long have you learned English?}$ $\longrightarrow$ $\text{When___________________}$

$\text{How long have you learned English?}$
$\longrightarrow$ $\text{When___________________}$

2 bình luận về “$\text{How long have you learned English?}$ $\longrightarrow$ $\text{When___________________}$”

 1. \text{Answer :} When did you start learning English ?
  \rightarrow How long + have / has + VpII ? : Bao lâu
  => When + did + S + start / begin + V-ing / to V ? : Từ khi nào
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. When did you start learning English?
  – Khi nào bạn bắt đầu học Tiếng Anh?
  * Cấu trúc : How long + have/has + pp 
  -> When did S + start / begin + V-ing + to-V  

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới