that rich man (do)…. many charity programs so far

that rich man (do)…. many charity programs so far

2 bình luận về “that rich man (do)…. many charity programs so far”

  1. Câu trả lời của mình là:
    That rich man has done many charity programs so far
    => So far là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành
    => Cấu trúc: S+have/has + V p.p

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới