The boy as well as his friends often……here to gamble(gather)

The boy as well as his friends often……here to gamble(gather)

2 bình luận về “The boy as well as his friends often……here to gamble(gather)”

 1. Giải đáp:
  => gathers
  – Thì HTĐ ( + ) S + V (s / es)
  -> DHNB : often – trạng từ chỉ thời gian
  – Cấu trúc: S1 + as well as + S2 + V 
  -> Chia động từ theo S1 – chủ ngữ đầu tiên
  – The boy là chủ ngữ số ít -> Chia động từ -s / -es
  -“Cậu bé cũng như những người bạn của mình thường xuyên tụ tập tại đây để đánh bạc.”

  Trả lời
 2. gathers
  => Dấu hiệu “often” -> thì hiện tại đơn: $S+(adv)+V(s,es)+….$
  => Có “as well as: cũng như là…” -> chia động từ theo chủ ngữ thứ 1 
  => Chủ ngữ “the boy” số ít -> động từ “gather” thêm -s

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới