the building at the end of the street in the early 20th century a, was built b, has been built

the building at the end of the street in the early 20th century
a, was built b, has been built

2 bình luận về “the building at the end of the street in the early 20th century a, was built b, has been built”

  1. – Chọn đáp án A vì in the early 20th century có nghĩa là đầu thế kỉ thứ 20 và chủ ngữ trong câu không thực hiện được hành động nên đây là câu bị động chia ở thì quá khứ đơn 
    – Dịch: Tòa nhà ở đường được xây vào đầu thế kỉ thứ 20
    – Bị động quá khứ đơn: S + was/were + pt2 + O
                        Chúc bạn may mắn trên con đường học tập~

    Trả lời

Viết một bình luận