The children don’t go to school in the snowy weather `->` If it … Dùng câu điều kiện loại `1` hay `2` ? Vì sao ?

The children don’t go to school in the snowy weather
`->` If it …
Dùng câu điều kiện loại `1` hay `2` ? Vì sao ?

2 bình luận về “The children don’t go to school in the snowy weather `->` If it … Dùng câu điều kiện loại `1` hay `2` ? Vì sao ?”

 1. The children don’t go to school in the snowy weather.
  =>  If it weren’t snowy, the children would go to school.
  Thấy được “don’t” ở thì hiện tại đơn, nên ta dùng câu điều kiện loại 2 để diễn tả một sự việc không thể xảy ra ở hiện tại.
  Công thức của điều kiện loại 2: If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might… + V(bare).

  Trả lời
 2. Dùng loại 2 : If it weren’t snowy , the children could go to school 
  – Nghĩa gốc : Trẻ em không đi đến trường trong thời tiết có tuyết rơi / phủ tuyết 
  -> Nếu thời tiết ko phủ tuyết , trẻ em có thể đi học -> Diễn tả về 1 sự việc / hành động trái với sự thật hiện tại thì dùng câu điều kiện loại 2 : 
  – If + S + V ( chia quá khứ đơn ) , S + would / could + V nguyên mẫu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới