“The Citadel has witnessed a series of dramatic changes throughout Vietnam’s history and has undergone many devastating wars”

“The Citadel has witnessed a series of dramatic changes throughout Vietnam’s history and has undergone many devastating wars”
Chuyển về câu bị động giúp mình vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới