The disease spread quickly among the poor slum____________ of the city. (dwell)

The disease spread quickly among the poor slum____________ of the city. (dwell)

2 bình luận về “The disease spread quickly among the poor slum____________ of the city. (dwell)”

 1. Answers:
          The disease spread quickly among the poor slum dwellers of the city. 
  Giải thích:
           Chỗ trống thiếu 1 danh từ, vì ở trước có ‘poor slum’ và đằng sau cần có 1 danh từ để tao thành cụm danh từ, nên chỗ này cần điền là dwellers (những cư dân)

  Trả lời
 2. ⇒ dwellers
  → Cần danh từ để tạo thành cụm danh từ
  → dwell (v) → dwellers (n): cư dân/người dân
  → the poor slum dwellers: những cư dân khu ổ chuột nghèo
  → Dịch: Căn bệnh này lây lan nhanh chóng trong những cư dân ở khu ổ chuột nghèo của thành phố.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới