The___________ethnic group,bumiputera,settles down peacefully witj hinese,Indians.

The___________ethnic group,bumiputera,settles down peacefully witj hinese,Indians.

1 bình luận về “The___________ethnic group,bumiputera,settles down peacefully witj hinese,Indians.”

  1. The major ethnic group, Bumiputera, settle down peacefully with the Chinese, and Indians.
    – Giải đáp: major 
    – The + noun / adj 
    -> Tạm dịch: Nhóm dân tộc chính, Bumiputera, định cư hòa bình với người Trung Quốc và người Ấn Độ.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới