The interviewer asked me why I……… learning English a like b would like c will like d liked

The interviewer asked me why I……… learning English
a like
b would like
c will like
d liked

1 bình luận về “The interviewer asked me why I……… learning English a like b would like c will like d liked”

 1. Answer : \bb D
  => Reported Speech : Question
  => Dạng Wh-question
  => Cấu trúc :
  S + asked + wh-word + S + V_{lùi thì} + …
  => Trong câu này :
  + Vì thiếu động từ nên ta xét trường hợp của động từ
  => Trước tiên , vế câu trong câu trần thuật phải lùi thì
  + Nếu vế sau dùng thì Tương lai đơn -> Chọn B -> Tuy nhiên nghĩa chưa phù hợp , ta thử dịch nghĩa : ” Tôi sẽ thích Tiếng Anh ” -> Không phù hợp nghĩa
  + Nếu vế sau dùng thì Hiện tại đơn -> Chọn D vì lùi từ thì Hiện tại đơn -> Quá khứ đơn , ta dịch nghĩa được : ” Tôi thích Tiếng Anh “
  => Chọn D vì sự phù hợp về cả thì và nghĩa 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới