The man who (rescue)…has been in hospotal for 2 days

The man who (rescue)…has been in hospotal for 2 days

2 bình luận về “The man who (rescue)…has been in hospotal for 2 days”

 1. Giải đáp: was rescued
  -> Bị động thì QKĐ:
  $\text{S + was/were + P2 + (by O)}$
  -> for 2 days ->  thì HTHT:
  $\text{(+) S + have/has + P2}$
  -> who là đại từ quan hệ dùng làm tân ngữ/chủ ngữ thay thế cho danh từ chỉ người.

  Trả lời
 2. => was rescued 
  – Bị động qkđ (do chủ thể không thể tự thực hiện hành động và việc người đàn ông được giải cứu đã kết thúc trong qk)
  – Cấu trúc: S + was/were + Vpp + …. + by O
  – who là ddtqh thay thế N chỉ người làm chủ ngữ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới