the money / use / food / the victims they hope/ get/ great success/ the Games viết câu đầy đủ

the money / use / food / the victims
they hope/ get/ great success/ the Games
viết câu đầy đủViết một bình luận

Câu hỏi mới