The more examples you put in it, the better understood your essay is. -> Were you to __________

The more examples you put in it, the better understood your essay is.
-> Were you to __________

1 bình luận về “The more examples you put in it, the better understood your essay is. -> Were you to __________”

  1. => Were you to put more examples in it, your essay would be understand better. 
    – Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: 
    – Cấu trúc: Were + S + to V-inf , S + would/ could + V-inf
    – Dịch: Nếu bạn đưa thêm ví dụ vào đó, bài luận của bạn sẽ được hiểu rõ hơn. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới