The police tried to make him…..to committing the crime A. inform B. confess C. condemn D. uncover

The police tried to make him…..to committing the crime
A. inform
B. confess
C. condemn
D. uncover

2 bình luận về “The police tried to make him…..to committing the crime A. inform B. confess C. condemn D. uncover”

 1. 1 B
  – confess (verb) : thú nhận.
  – make sb do sth : bắt ai làm việc gì đó. 
  – try to do sth : cố gắng làm việc gì đó.
  – Giải đáp A -> inform (verb) : cho biết , thông báo , báo.
  – Giải đáp C -> condemn (verb) : kết án , lên án , chỉ trích.
  – Giải đáp D -> uncover (verb) : khám phá.
  – Tạm dịch : Cảnh sát đã cố gắng bắt anh ta thú nhận tội ác. 

  Trả lời
 2. The police tried to make him…..to committing the crime
  A. inform
  B. confess
  C. condemn
  D. uncover
  Giải thích: inform: thông báo
  confess: thú nhận
  condemn: lên án
  uncover: phanh phui
  Dịch: Cảnh sát cố bắt anh ta thú nhận tội ác.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới