The Province Of Luxemburg is the largest and least____ of the nine provinces of Belgium. (populate)

The Province Of Luxemburg is the largest and least____ of the nine provinces
of Belgium. (populate)

2 bình luận về “The Province Of Luxemburg is the largest and least____ of the nine provinces of Belgium. (populate)”

 1. The Province Of Luxemburg is the largest and least____ of the nine provinces of Belgium. (populate)
  Trả lời:
  Chia populate ⇔  populous
  – populous (adj): đông dân
  – Trước “and” là 1 tính từ (Adjective) thì sau “and” phải là từ cùng loại

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới