the song are have just listened to is wonderful (a) `->` we _____________________________________ wonderful song

the song are have just listened to is wonderful (a)
`->` we _____________________________________ wonderful song

2 bình luận về “the song are have just listened to is wonderful (a) `->` we _____________________________________ wonderful song”

 1. We have just listened to a wonderful song.
  _____________________________________________
  Chuyển theo nghĩa: Bài hát chúng ta vừa nghe thì tuyệt vời -> Chúng ta vừa nghe một bài hát tuyệt vời
  Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành: S+have/has+V3/V_ed+…
  listen to+N: nghe thứ gì đó

  Trả lời
 2. $\longrightarrow$ We have just listened to a wonderful song.
  $\rightarrow$ Adj + Noun.
  $\rightarrow$ Wonderful (adj) : Hay, đẹp
  $\rightarrow$ Song (Noun) : Bài hát
  $\rightarrow$ HTHT : S + Have/Has + P2. 

  Trả lời

Viết một bình luận