The teacher explained the rule to the student. A. The rule was explained to the student. B. The students were explained the r

The teacher explained the rule to the student.
A. The rule was explained to the student.
B. The students were explained the rule.
C. The students were explained the rules.
D. A and B are correct
NOTE: Tại sao không phải là câu C mà lại là A? (Trả lời câu này = không bị báo vi phạm)

1 bình luận về “The teacher explained the rule to the student. A. The rule was explained to the student. B. The students were explained the r”

 1. Giải đáp A : The rule was explained to the student.
  NOTE: Tại sao không phải là câu C mà lại là A?
  – Vì The rule là tân ngữ , mà tân ngữ trong câu chủ động sẽ sang bị động làm chủ ngữ , còn the student ở câu C cũng sai nữa vì trong câu đó ghi the student (không “s”) nha , nếu không có “s” cũng không đúng vì luật cũng câu bị động là vậy.
  – Bị động quá  khứ đơn : S + Ved/V2 -> S + was/were+VpII/V2
  – The rule là danh từ số ít nên dùng “was”
  – Tạm dịch câu : Quy tắc đã được giải thích cho học sinh.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới