The telephones (invent) ________ by Alexander Graham Bell.

The telephones (invent) ________ by Alexander Graham Bell.

2 bình luận về “The telephones (invent) ________ by Alexander Graham Bell.”

 1. $\text{Dấu hiệu nhận biết : ” by”}$
  $\text{=> loại câu bị động }$
  $\text{vì điện thoại đã được phát minh bởi Alexander Graham Bell}$
  $\text{=> chia ở quá khứ đơn}$
  $\text{vì S là “the telephones ” là số nhiều}$
  => $\textit{were invented }$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới