The village of the stone carving…near the foot of the marble mountains A.lies B.laid C.lại D.lay Giải thích giúp ạ

The village of the stone carving…near the foot of the marble mountains
A.lies
B.laid
C.lại
D.lay
Giải thích giúp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới