The water clock was made by the Chinese ___________ the 11th century. A. To B. On C. At D . In

The water clock was made by the Chinese ___________ the 11th century.
A. To
B. On
C. At
D . In

2 bình luận về “The water clock was made by the Chinese ___________ the 11th century. A. To B. On C. At D . In”

 1. The water clock was made by the Chinese ___________ the 11th century.
  A. To
  B. On
  C. At
  D . In
  Giải thích:
  In dùng cho tháng hoặc năm hay thế kỷ
  On dùng cho ngày
  At dùng cho giờ
  Dịch: 
  the 11th century: thế kỷ 11

  Trả lời
 2. \text{Answer :} D
  \rightarrow BĐ – QKĐ : S + was / were + VpII ( by O )
  \rightarrow in + century : Trong thế kỉ
  -> Không chọn A , B vì 2 Liên từ này không phù hợp
  -> Không chọn C vì đi sau ” At ” thường là thời gian được nêu cụ thể
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới