The water is extremely hot. I can’t drink it `->` ____________ + Using so…that + Using such… that + Using enough + Using

The water is extremely hot. I can’t drink it
`->` ____________
+ Using so…that
+ Using such… that
+ Using enough
+ Using too

1 bình luận về “The water is extremely hot. I can’t drink it `->` ____________ + Using so…that + Using such… that + Using enough + Using”

 1. $-$ The water is extremely hot. I can’t drink it.
  $*$ Using “so … that”:
  $→$ The water is so hot that I can’t drink it.
  $-$ S + to be + so + adj + that + S + V: quá … đến nỗi …
  – “Nước quá nóng đến nỗi tôi không thể uống”.
  $*$ Using “such … that”:
  $→$ It is such hot water that I can’t drink it.
  $-$ S + to be + such + (a/ an) + adj + Noun + that + S + V.
  – “Nước thật là nóng đến nỗi tôi không thể uosonog”.
  $*$ Using “enough”:
  $→$ The water is not cold enough for me to drink.
  $-$ S + to be + (not) + adj + enough + (for sb) + to V: đủ/ không đủ để làm gì.
    $+$ hot $=$ not cold enough: nóng $=$ không đủ lạnh.
  – “Nước không đủ lạnh cho tôi để uống”.
  $*$ Using “too”:
  $→$ The water is too hot for me to drink.
  $-$ S + to be + (not) + too + adj + (for sb) + to V: quá … (cho ai đó) … để mà …
  – “Nước quá nóng để tôi uống”.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới