the windows (paint).. once a year

the windows (paint).. once a year

2 bình luận về “the windows (paint).. once a year”

 1. the windows are painted  once a year
  ————————————————————
  DHNB : once a year -> thì Hiện tại đơn 
  – Chủ thể “The window” không thể tự thực hiện hành động -> câu Bị động 
  Công thức : S + am/is/are + P2 (by + O ) +….
  – Chủ từ “the windows” là số nhiều -> tobe là “are” 
  TRANS: Các cửa sổ được sơn  mỗi năm một lần

  Trả lời

Viết một bình luận