the world health organization says covid is the most dangerous disease in the world. ->covid

the world health organization says covid is the most dangerous disease in the world.
->covid

2 bình luận về “the world health organization says covid is the most dangerous disease in the world. ->covid”

 1. -> Covid is said to be the most dangerous disease in the world by the world health organization 
  – Cấu trúc câu bị động đặc biệt: S + tobe + said + to V/ to have VpII + by O
  – ‘says’ và ‘is’ cùng thì => to V
  – says là động từ ở hiện tại => tobe dùng am/ is/ are 
  – Covid là số ít -> is 

  Trả lời
 2. => Covid is said to be the most dangerous disease in the world by the World Health organization (WHO)
  – Bị động Hiện tại đơn :
       @ S + am / is / are + Vp2 + (by + O)
  * Dịch : Covid được tổ chức y tế thế giới coi là căn bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới
  ======================
  @\text{Gabriella1303}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới