There has been a slight drop in the number of people using public transport (slightly) 2, Revising for exams takes up all m

There has been a slight drop in the number of people using public transport (slightly)

2, Revising for exams takes up all my time at the moment (busy)

1 bình luận về “There has been a slight drop in the number of people using public transport (slightly) 2, Revising for exams takes up all m”

 1. 1. The number of people using public transport has slightly dropped.
  – Thì trong câu gốc là hiện tại hoàn thành nên thì trong câu viết lại cũng chia hiện tại hoàn thành (S have/has Vpp).
  – Nghĩa câu gốc “Có một sự giảm nhẹ trong số lượng người sử dụng phương tiện công cộng”, viết lại câu “Số người sử dụng phương tiện công cộng giảm nhẹ”.
  – Đưa cụm “The number of people using public transport” lên đầu câu làm chủ ngữ, biến đổi danh từ “drop” trong câu gốc thành động từ “drop”, chia hiện tại hoàn thành “has dropped”. Sau động từ “drop” là một trạng từ, biến đổi tính từ “slight” trong câu gốc thành trạng từ “slightly”. Bạn cũng có thể chèn “slightly” (adv) vào giữa “has dropped”, hoặc để đằng sau “has dropped” cũng ok.
  – Cấu trúc: There + be + (a/an) + adj. + noun (liên quan đến sự tăng giảm, e.g. drop, increase, decrease,etc.) + in sth = Sth + V (chia) + adv.
  2. I’m busy revising for exams at the moment.
  – Thì trong câu gốc là hiện tại đơn thì trong câu viết lại cũng chia hiện tại đơn.
  – Nghĩa câu gốc “Việc ôn tập cho bài kiểm tra chiếm hết thời gian của tôi ở thời điểm hiện tại”, viết lại câu “Tôi đang bận rộn ôn tập cho bài kiểm tra ở thời điểm hiện tại”.
  – Cấu trúc: S + be + busy + doing sth (Ai đó bận rộn làm gì)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới