There is not any water in the pot =>I wish…

There is not any water in the pot
=>I wish…

1 bình luận về “There is not any water in the pot =>I wish…”

  1. There is not any water in the pot
    => I wish there were some water in the pot.
    * Kiến thức :
    _ Câu ước hiện tại : S + wish(es) S + V2/ed + ……..

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới