there is some red pepper in my food =>I wish

there is some red pepper in my food
=>I wish

2 bình luận về “there is some red pepper in my food =>I wish”

 1. #12
  =>I wish there weren’t any red peper in my food
  Câu trúc wish (điều ước) thì quá khứ :
  (+) S + wish(es) + S + had + V(pII) + O
  (-) S + wish(es) + S + had not + V(pII) + O
  ->Có thể dùng “were” thay cho “was” trong các trường hợp cần sự trang trọng.
  -> Mệnh đề sau “wish” luôn chia quá khứ hoàn thành
  * Tham khảo thêm:
  Cấu trúc wish (điều ước) thì hiện tại đơn :
  (+) S + wish(es) + S + V(ed) + O
  (-) S + wish(es) + S + did not + V + O

  Trả lời
 2. @gaukind2008
  There is some red pepper in my food.
  ⇒ I wish there weren’t any red peper in my food.
  S + wish(es) + that + S + V_past simple

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới