they asked me “do you like living here” reported

they asked me “do you like living here”
reported

2 bình luận về “they asked me “do you like living here” reported”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết : 
  => They asked me if I liked living there
  – Cấu trúc câu tường thuật dạng asked : S + asked + S2 + If/Wh-question,Whether + S2+ V + O 
  – Lưu ý câu tường thuật luôn phải lùi thì vậy like -> liked 
  – Here -> there , I -> me , You -> I : Thay đổi vì câu tường thuật thay dổi thời gian và chủ ngữ 

  Trả lời
 2. They asked me “Do you like living here ?”
  ->Answer : They asked me if I liked living there.
  =>Cấu trúc câu gián tiếp với câu hỏi Yes/No Questions : S + asked/ wondered/ wanted to know + if/whether + S + V lùi thì
  – You ->I ( Đổi ngôi )
  – Do…like ( Lùi thì : Hiện tại đơn ->Quá khứ đơn )
  – here ->there

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới