They often go swimming on Sundays. They have much free time then They………………………………….. She is not fre

They often go swimming on Sundays. They have much free time then
They…………………………………..
She is not free, so she cannot join in our trip
If she ………………………………….
“Thanks you very much for helping me with these assignments”, Tom said to me.
Tom asked…………………………..
How often does the mechanic service your car?
How often do………………………….
Giúp em vote 5 sao và ctlhn

2 bình luận về “They often go swimming on Sundays. They have much free time then They………………………………….. She is not fre”

 1. @Ame
  1.
  -> They often go swimming on Sunday because they have much free time ( then ).
  => Mệnh đề kết quả + because + Mệnh đề nguyên nhân.
  => Dịch : Họ thường đi bơ vào chủ nhật vì họ có nhiều thời gian rảnh.
  2.
  -> If she is free, she can join in our trip.
  => Câu điều kiện loại 1: If + S + be + adj, S + will / can + V_inf
  => Dịch : Nếu cô ấy rảnh, cô ấy có thể tham gia chuyến đi của chúng ta.
  3.
  -> Tom thanked me for helped him with my assignment.
  => asked : yêu cầu
           thanked : cảm ơn.
  => Câu tường thuật : S + V_ed  +(that) + S + V
  => Dịch : Tom cảm ơn tôi vì đã giúp anh ta về sự phân công của tôi.
  4.
  -> How often do you have the mechanics service your car ?
  => Have S.B V = Get S.B to do S.T : Sai ai, bảo ai làm gì.
  => Have S.T P_II : Làm việc gì bằng cách thuê người khác.

  Trả lời
 2. 1.They who have much free time then often go swimming on Sundays
  \rightarrow Who là ĐTQH dùng để thay thế cho DT chỉ người
  \rightarrow Who = They
  2.If she were free , she could join in our trip
  \rightarrow CĐK Loại 2 : Diễn tả hành động không có thật ở Hiện tại
  – If – clause : Thì QKĐ : S + Ved / V2
  – Main – clause : Thì TLTQK : S + would + V
  * Tip : ” Were ” đi với tất cả chủ ngữ trong MĐ If
  3.Tom thanked me for helping him with those assignments [ Đề có vấn đề ]
  \rightarrow Thank sb + for V-ing : Cảm ơn ai vì làm gì
  \rightarrow These -> Those
  4.How often do you have your car serviced by the mechanic ?
  \rightarrow BĐ Sai khiến : S + have / has / … + sth + VpII ( by O )
  \text{# Eternal}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới