they think that their parents bought a new car ->It ->A new car

they think that their parents bought a new car
->It
->A new car

2 bình luận về “they think that their parents bought a new car ->It ->A new car”

 1. -> It is thought that their parents bought a new car.
  -> A new car is thought to have bought by their parents.
  – Câu bị động của động từ chỉ ý kiến (say , tell , expect , think , believe , …) 
  – Câu bị động của động từ chỉ ý kiến (say , tell , expect , think , believe , …) 
  – Câu chủ động : S1 + V1 + that + S2 + V2 … 
  – Câu bị động (Có 2 cách) 
  Cách 1 : It + be + V1(chia ở Vpp) + that + S2 + V2
  Cách 2 (Có 3 trường hợp) : 
  – Trường hợp 1 : S2 + be + V1(chia ở Vpp) + to V2 
  – Trường hợp 2 : S2 + be + V1 (chia ở Vpp) + to be + V2 (chia ở V-ing) 
  – Trường hợp 3 : S2 + be + V1 (chia ở Vpp) + to have + V2 (chia ở Vpp) 
  *Chú ý : 
  – Trường hợp 1 :  HTĐ – HTĐ , QKĐ – QKĐ , HTĐ – TLĐ.
  – Trường hợp 2 : HTĐ – HTTD , QKĐ – QKTD.
  – Trường hợp 3: HTĐ – HTHT , HTĐ – QKĐ , QKĐ – QKHT.
  – “A new car” không thể tự thực hiện hành động -> Câu bị động.
  – Câu bị động thì Quá Khứ Đơn : S + was/were + Vpp + (by O) 

  Trả lời
 2. They think that their parents bought a new car.
  -> It is thought that their parents bought a new car.
  It + be + V1(chia ở Vpp) + that + S2 + V2
   -> A new car is thought to have been bought by their parents.
  S2 + be + V1(chia ở Vpp) + to V2 

  Trả lời

Viết một bình luận