This building is on fire! You must leave IMMEDIATELY A.in a few minutes B.Soon C.right now D.away

This building is on fire! You must leave IMMEDIATELY
A.in a few minutes
B.Soon
C.right now
D.away

2 bình luận về “This building is on fire! You must leave IMMEDIATELY A.in a few minutes B.Soon C.right now D.away”

 1. – Chọn C
  Vì : 
  Câu A : mang nghĩa vài phút sau
  Câu B : mang nghĩa sớm
  Câu C : = Immediately mang nghĩa ngay lập tức 
  Câu D : mang nghĩa liền, ngay
  Dịch : Tòa nhà này đang cháy!  Bạn phải rời đi ngay lập tức

  Trả lời
 2. This building is on fire! You must leave IMMEDIATELY
  A. In a few minutes
  B. Soon
  C .Right now
  D. Away
  ______________________
  Immediately = Right now = Ngay lập tức
  Nghĩa: Tòa nhà này đang cháy! Bạn phải rời khỏi NGAY LẬP TỨC
  @Jes

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới